Wdrożenie SZCD zgodnie z normą ISO 22301

Każda organizacja jest w mniejszym lub większym stopniu podatna na zagrożenia ciągłości działania różnego pochodzenia. Mogą to być zagrożenia środowiskowe (pożar czy powódź), zagrożenie społeczne (strajk czy terroryzm) lub wewnętrzne (awarie sprzętu lub brak ciągłości łańcuchów dostaw). Skutecznie wdrożony system zarządzania ciągłością działania (SZCD) pozwala organizacji przygotować się i skutecznie zarządzać podmiotem w sytuacjach kryzysowych. Wdrożenie systemu zgodnie z międzynarodowym standardem opisującym najlepsze praktyki w zakresie zarządzania kryzysowego jest kluczem do bezpiecznego funkcjonowania organizacji w dobie powszechnych zagrożeń. 

ANALIZA I PLANOWANIE

Pierwszym etapem projektu wdrożenia SZCD jest przeprowadzenia analizy kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji w celu skutecznego zaplanowania kształtu systemu. Na tym etapie określany jest zakres systemu oraz cele polityki zarządzania ciągłością działania organizacji. 

PODZIAŁ RÓL I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Na tym etapie tworzona jest struktura SZCD oraz przypisywane są odpowiedzialności osób za poszczególne obszary systemu. Przypisywane są takie funkcje jak manager ds. ciągłości działania, kierownicy planów ciągłości działania i liderzy planów ciągłości działania. Po przypisaniu ról i odpowiedzialności osoby funkcyjne są szkolenie z nowych obowiązków wynikających z budowanego systemu. 

ANALIZA WPŁYWU BIZNESOWEGO

Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie analizy wpływu biznesowego poszczególnych zagrożeń w zakresie ciągłości działania. Zagrożenia są typowane w oparciu o statystycznie najczęściej występujące zagrożenie dla konkretnej organizacji w jej sektorze i branży. 

OPRACOWANIE PROCEDUR CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Kolejnym etapem jest opracowanie i zatwierdzenie przez osoby funkcyjne i najwyższe kierownictwo procedur ciągłości działania. Do najważniejszych dokumentów należą polityka ciągłości działania, strategia ciągłości działania, procedura przeprowadzania BIA i analizy ryzyka, procedury reagowania na incydenty, procedura opracowywania planów awaryjnych i odtworzeniowych, procedury testowania planów, procedury audytu wewnętrznego i przeglądów SZCD. 

PLANY AWARYJNE I ODTWORZENIOWE

Ostatnim etapem projektu jest stworzenie planów działania na wypadek wystąpienie uprzednio zidentyfikowanych scenariuszy zagrożeń dla poszczególnych procesów biznesowych zgodnie z przyjętą strategią zarządzania ciągłością działania. Etap ten obejmuje zarówno stworzenie planów awaryjnych jak i planów mających na celu przywrócenie normalnego działania organizacji. 

Skorzystaj z powyższej ofert, wyślij maila.